Други машини и апарати / Машини и апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за индустриално преработване или производство на храни или напитки, различни от машините и апаратите за екстракция или приготвяне на нелетливи растителни или животински масла или мазнини.

Polski 1

  • - - 8438801000 80: За обработка на кафе или чай
  • - - 8438809100 10: Други
  • - - - 8438809100 80: За производство на напитки
  • - - - 8438809900 80: Други