Други / Нефтени смоли, кумаронинденови смоли, политерпени, полисулфиди, полисулфони и други продукти, упоменати в забележка 3 от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

Deutsch 5 Français 1 Polski 19 Slovenščina 2

  • - - - - 3911901910 80: Поли(окси-1,4-фениленсулфонил-1,4-фениленокси-4,4'-бифенилен)
  • - - - - 3911901920 80: Комплект от два компонента, в обемно съотношение 1:1, предназначен за производство на термореактивен полидициклопентадиен след смесване, като двата компонента съдържат: - 83 тегловни % или повече 3a,4,7,7a-тетрахидро-4,7-метаноинден (дициклопентадиен), - синтетичен каучук, - дори съдържащ тегловно 7 % или повече трициклопентадиен. а всеки отделен компонент съдържа: - или алуминиево алкилно съединение, - или органичен комплекс с волфрам - или органичен комплекс с молибден
  • - - - - 3911901930 80: Съполимер на етиленимин и етиленимин дитиокарбамат, във воден разтвор на натриев хидроксид
  • - - - - 3911901940 80: m-Ксилен-формалдехидна смола
  • - - - - 3911901950 80: Натриева поликарбоксилатна сол на 2,5-фурандион и 2,4,4-триметилпентен, под формата на прах
  • - - - - 3911901960 80: Формалдехид, полимер с 1,3-диметилбензен и трет-бутилфенол (CAS RN 60806-48-6)
  • - - - - 3911901970 80: Препарат, съдържащ: - цианова киселина, C,C'-((1-метилетилиден)ди-4,1-фениленов) естер, хомополимер (CAS RN 25722-66-1), - 1,3-бис(4-цианофенил)пропан (CAS RN 1156-51-0), - в разтвор на бутанон (CAS RN 78-93-3), с тегловно съдържание по-малко от 50 %
  • - - - - 3911901990 80: Други