Други / Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - 3507909010 80: Препарат от протеаза от Achromobacter lyticus (CAS RN 123175-82-6) за употреба в производство на продукти на основата на човешки инсулин и инсулинови аналози
  • - - - 3507909020 80: Креатин амидинохидролаза (CAS|RN|37340-58-2)
  • - - - 3507909030 80: Салицилат 1-монооксигеназен (CAS|RN|9059-28-3) във воден разтвор с -|концентрация на ензими 6,0|U/ml или повече, но непревишаваща 7,4|U/ml , -|с тегловна концентрация на натриев азид (CAS|RN|26628-22-8) не повече от 0,09|% и -|със стойност на pH 6,5|или повече, но непревишаваща 8,5
  • - - - 3507909090 80: Други