Други / Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически променени, с изключение на тези от № 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от настоящата глава, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 6 Nederlands 2

  • - - - - 1518009921 10: Смеси, които са с над 20 % тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - 1518009921 80: Изпратени от Канада
  • - - - - - 1518009929 80: Други
  • - - - - 1518009930 80: Смеси, които са с 20 % или по- малко тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини и/или парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - 1518009990 80: Други