Полиизобутилен / Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми.

Français 1

  • - - 3902200010 80: Полиизобутилен, със средно бройно молекулно тегло (M@n) 700 или повече, но непревишаващо 800
  • - - 3902200020 80: Хидрогениран полиизобутен, в течна форма
  • - - 3902200090 80: Други