Други / Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид.

Deutsch 1

  • - - - 2912290015 80: 2,6,6-Триметилциклохексенкарбалдехид (смес от алфа-бета изомери) (CAS RN 52844-21-0)
  • - - - 2912290025 80: Смес от изомери, съставена от: - 85 (± 10) % тегловно 4-изобутил-2-метилбензалдехид (CAS RN 73206-60-7) - 15 (± 10) % тегловно 2-изобутил-4-метилбензалдехид (CAS RN 68102-28-3)
  • - - - 2912290035 80: Канелен алдехид (CAS RN 104-55-2)
  • - - - 2912290050 80: 4-Изобутилбензалдехид (CAS RN 40150-98-9)
  • - - - 2912290060 80: 3,4-Диметилбензалдехид (CAS RN 5973-71-7)
  • - - - 2912290070 80: 4-трет-Бутилбензалдехид (CAS RN 939-97-9)
  • - - - 2912290080 80: 4-Изопропилбензалдехид (CAS RN 122-03-2)
  • - - - 2912290090 80: Други