Други / Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2916191000 80: Ундеценови киселини, техните соли и естери
  • - - - 2916194000 80: Кротонова киселина
  • - - - 2916199500 80 (5/0) : Други