Други / От други пластмаси / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

Čeština 2 Deutsch 7 English 1 Français 1 Nederlands 1

  • - - - - - 3920995910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 3920995925 10: Други
  • - - - - - - 3920995925 80: Фолио от поли(1-хлортрифлуоретилен)
  • - - - - - - 3920995955 80: Йонообменни мембрани от флуорирани пластмаси
  • - - - - - - 3920995965 80: Фолио от съполимер на винил алкохол, разтворим в студена вода, с дебелина 34 μm или повече, но непревишаваща 90 μm, с якост на опън и скъсване 20 MPa или повече, но непревишаваща 55 MPa и удължение при скъсване 250 % или повече, но не превишаващо 900 %
  • - - - - - - 3920995970 80: Тетрафлуороетиленов филм, опакован на рула, с: - дебелина 50 µm, - точка на топене 260 °C и - относителна плътност 1,75 (ASTM D792) за използване в производството на полупроводникови прибори
  • - - - - - - 3920995990 80: Други