За замразени хранителни продукти.

  • - - - - 8418501110 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418501190 80: Други