Други полиетери / Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други полиестери в първични форми.

Deutsch 2 Español 1

  • - - 3907201100 10: Полиетералкохоли
  • - - - 3907201100 80 (4/0) : Полиетиленгликоли
  • - - - 3907202000 80 (7/0) : Други
  • - - 3907209100 10: Други
  • - - - 3907209100 80: Съполимер на 1-хлор-2,3-епоксипропан и етиленоксид
  • - - - 3907209900 80 (12/0) : Други