Други / Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми.

Deutsch 1

  • - - - - 3904698010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3904698081 10: Други
  • - - - - - 3904698081 80: Поли(винилиден флуорид) (CAS RN 24937-79-9)
  • - - - - - 3904698085 80: Съполимер на етилен и хлоротрифлуороетилен, дори модифициран с хексафлуороизобутилен, на прах, дори и с пълнители
  • - - - - - 3904698093 80: Съполимер на етилен и хлортрифлуоретилен, под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към глава 39
  • - - - - - 3904698094 80: Съполимер на етилен и тетрафлуоретилен
  • - - - - - 3904698096 80: Полихлортрифлуоретилен, под една от формите, упоменати в Забележка 6 а) и б) към глава 39
  • - - - - - 3904698097 80: Съполимер на хлортрифлуоретилен и винилиден дифлуорид
  • - - - - - 3904698099 80: Други