Други съполимери на винилхлорида.

Deutsch 4

  • - - 3904400010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 3904400091 10: Други
  • - - - 3904400091 80: Съполимер на винилхлорид с винилацетат и винилалкохол, съдържащ тегловно: - 87 % или повече, но не повече от 92 % винилхлорид, - 2 % или повече, но не повече от 9 % винилацетат и - 1 % или повече, но не повече от 8 % винил алкохол, под една от формите, упоменати в Забележка 6 а) или б) към Глава 39, за производство на стоки от позиция 3215 или 8523 или предназначени за производство на покрития за съдове и средства за затваряне, от видовете използвани за консервиране на храни и напитки
  • - - - 3904400093 80: Съполимер на винилхлорид и метилакрилат, съдържащ тегловно 80 % (± 1 %) винилхлорид и 20 % (± 1 %) метилакрилат, под формата на водна емулсия
  • - - - 3904400099 80: Други