Други / Масла и други продукти, получени при дестилацията на високотемпературни каменовъглени катрани; аналогични продукти, в които ароматните съставки преобладават тегловно по отношение на неароматните.

Deutsch 20 English 2 Nederlands 6 Polski 19 Română 2 Slovenčina 1 Svenska 1

  • - - - - - 2707999910 80: Тежки и средни масла със съдържание на ароматни съставки, надвишаващо съдържанието на неароматни съставки, за използване като суровини за нефтопреработвателни заводи за някоя от операциите по специфична преработка, посочени в Допълнителна забележка 5 от Глава 27
  • - - - - - 2707999990 80: Други