Други пръти, само получени или завършени чрез студена обработка.

  • - - 7228502000 80: От инструментални стомани
  • - - 7228504000 80: Съдържащи тегловно 0,9% или повече, но не повече от 1,15% въглерод и 0,5% или повече, но не повече от 2% хром и евентуално 0,5% или по-малко молибден
  • - - 7228506100 10: Други
  • - - - 7228506100 20: С кръгло напречно сечение, с диаметър
  • - - - - 7228506100 80: 80 mm или повече
  • - - - - 7228506900 80: По-малък от 80 mm
  • - - - 7228508000 80: Други