Други / Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми.

Deutsch 3 Français 1

  • - - 3902901000 80: Блок съполимер от вида А-В-А на полистирен, етилен-бутиленов съполимер и полистирен, съдържащ тегловно 35 % или по-малко стирен, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава
  • - - 3902902000 80: Поли(бут-1-ен), съполимер на бут-1-ен и етилен, съдържащ тегловно 10 % или по-малко етилен, или смес на поли(бут-1-ен), полиетилен и/или полипропилен, съдържащ тегловно 10 % или по-малко полиетилен и/или 25 % или по-малко полипропилен, под една от формите, упоменати в забележка 6, буква б) към настоящата глава
  • - - 3902909000 80 (9/0) : Други