Други / Други органоминерални съединения.

Čeština 5 Deutsch 21 English 56 Français 1 Magyar 5 Nederlands 1 Polski 2

 • - - 2931900003 80: Бутилетилмагнезий (CAS RN 62202-86-2), под формата на разтвор в хептан
 • - - 2931900005 80: Диетилметоксиборан (CAS RN 7397-46-8), дори под формата на разтвор в тетрахидрофуран, в съответствие със забележка 1, буква д) към глава 29 от КН
 • - - 2931900015 80: Метилциклопентадиенил манган трикарбонил с тегловно съдържание на циклопентадиенил манган трикарбонил непревишаващо 4,9 % (CAS RN 12108-13-3)
 • - - 2931900018 80: Метил трис(2-пентаноноксим) силан (CAS RN 37859-55-5)
 • - - 2931900020 80: Фероцен (CAS RN 102-54-5)
 • - - 2931900033 80: Диметил[диметилсилилдиинденил]хафний (CAS RN 220492-55-7)
 • - - 2931900035 80: N,N-Диметиланилинов тетракис(пентафлуорфенил)борат (CAS RN 118612-00-3)
 • - - 2931900045 80: Трис(4-метилпентан-2-оксимино)метилсилан (CAS RN 37859-57-7)
 • - - 2931900050 80: Триметилсилан (CAS RN 993-07-7)
 • - - 2931900053 80: Tриметилборан (CAS RN 593-90-8)
 • - - 2931900060 80: 3-Метокси-2-флуоро-4-хлорофенилборонова киселина (CAS RN 944129-07-1)
 • - - 2931900063 80: Хлороетенилдиметилсилан (CAS RN 1719-58-0)
 • - - 2931900065 80: Бис(4-трет-бутилфенил)йодониев хексафлуорофосфат (CAS RN 61358-25-6)
 • - - 2931900067 80: Диметилкалаен диолеат (CAS RN 3865-34-7)
 • - - 2931900070 80: (4-Пропилфенил)боронова киселина (CAS RN 134150-01-9)
 • - - 2931900090 80: Други