Други / Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - - 3815191000 80: Катализатор под формата на гранули, от които 90% тегловно или повече са с размер, непревишаващ 10 микрометра, съставен от смес от оксиди, фиксирана върху носител от магнезиев силикат, съдържащ тегловно: - 20% или повече, но не повече от 35% мед и - 2% или повече, но не повече от 3% бисмут, и с привидна плътност 0,2 или повече, но непревишаваща 1,0
  • - - - 3815199000 80 (14/0) : Други