Други / Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 14 Deutsch 72 Ελληνικά 2 English 9 Español 3 Suomi 2 Magyar 1 Italiano 1 Nederlands 9 Polski 15 Română 3 Slovenčina 3 Svenska 3

 • - - - - - - 3824999635 80: Калциниран боксит (огнеупорен)
 • - - - - - - 3824999637 80: Структуриран композит на силициев диоксид/диалуминиев триоксид/фосфат
 • - - - - - - 3824999640 80: Антикорозионни препарати, съставени от соли на динонилнафталенсулфоновата киселина: - фиксирани върху носител от минерален восък, дори химически модифициран, или - под формата на разтвор в органичен разтворител
 • - - - - - - 3824999645 80: Алуминиев кобалтов литиев никелов оксид на прах (CAS RN 177997-13-6) с: - размер на частиците по-малко от 10 μm, - чистота повече от 98 тегловни %
 • - - - - - - 3824999646 80: Манганов цинков ферит на гранули с тегловно съдържание: - 52 % или повече, но не повече от 76 % железен(III) оксид, - 13 % или повече, но не повече от 42 % манганов(II) оксид и - 2 % или повече, но не повече от 22 % цинков оксид
 • - - - - - - 3824999647 80: Смесени метални оксиди, под формата на прах, съдържащи тегловно: - 5 % или повече барий, неодим или магнезий и 15 % или повече титан, - или 30 % или повече олово и 5 % или повече ниобий, предназначени за производството на диелектрични слоеве, или за употреба като диелектрични материали в производството на многослойни керамични кондензатори
 • - - - - - - 3824999648 80: Циркониев оксид (ZrO@2), стабилизиран с калциев оксид (CAS RN 68937-53-1) с тегловно съдържание на циркониев оксид 92 % или повече, но не повече от 97 %
 • - - - - - - 3824999650 80: Никелов хидроксид, легиран с 12 % или повече, но не повече от 18 % тегловно цинков хидроксид и кобалтов хидроксид, от вида, използван за производството на положителни електроди за акумулатори
 • - - - - - - 3824999653 80: Редкоземен концентрат, съдържащ тегловно 60 % или повече, но не повече от 95 % редкоземни оксиди и не повече от 1 % циркониев оксид, алуминиев оксид или железен оксид, и със загуба при изгаряне 5 % тегловно или повече
 • - - - - - - 3824999655 80: Помощно вещество (носител) под формата на прах, съдържащо: - ферит (железен оксид) (CAS RN 1309-37-1) - манганов оксид (CAS RN 1344-43-0) - магнезиев оксид (CAS RN 1309-48-4) - стиролакрилатен съполимер Смесва се с тонер на прах при производството на напълняеми бутилки или касети за мастило/тонер, използвани за факсови апарати, компютърни принтери и копирни машини
 • - - - - - - 3824999657 80: Частици от силициев диоксид, върху които са ковалентно свързани органични съединения, предназначени за производството на високо ефективни течни хроматографски колони (HPLC) и на патрони за пробоподготовка
 • - - - - - - 3824999660 80: Електростопен магнезиев оксид, съдържащ тегловно 15 % или повече дихромов триоксид
 • - - - - - - 3824999663 80: Катализатор с тегловно съдържание: - 52 % (± 10 %) на меден оксид(І) (димеден оксид) (CAS RN 1317-39-1), - 38 % (± 10 %) на меден оксид(ІІ) (CAS RN 1317-38-0) и - 10 % (± 5 %) мед (метал) (CAS RN 7440-50-8)
 • - - - - - - 3824999665 80: Алуминиево натриев силикат, под формата на сфери с диаметър: - или 1,6mm или повече, но непревишаващ 3,4mm, - или 4mm или повече, но непревишаващ 6mm
 • - - - - - - 3824999667 80: Филм, съставен от оксидите или на барий, или на калций в комбинация с оксидите или на титан, или на цирконий, смесени с акрилни свързващи вещества
 • - - - - - - 3824999670 80: Смес под формата на прах, съдържаща тегловно: - 28 % или повече, но не повече от 51 % талк (CAS RN 14807-96-6) - 30,5 % или повече, но не повече от 48 % силициев диоксид (кварц) (CAS RN 14808-60-7) - 17 % или повече, но не повече от 26 % алуминиев оксид (CAS RN 1344-28-1)
 • - - - - - - 3824999673 80: Реакционен продукт, съдържащ тегловно: - 1 % или повече, но не повече от 40 % молибденов оксид, - 10 % или повече, но не повече от 50 % никелов оксид, - 30 % или повече, но не повече от 70 % волфрамов оксид
 • - - - - - - 3824999674 80: Смес с нестехиометричен състав: - с кристална структура, - съдържаща eлектростопен магнезиево-алуминиев шпинел и добавки на силикатни фази и алуминати, от които най-малко 75 тегл. % са съставени от фракции с размер на частиците от 1 до 3 mm, а най-много 25 % - от фракции с размер на частиците от 0 до 1 mm
 • - - - - - - 3824999675 80: Кухи сфери от стопен алуминосиликат, съдържащи 65-80 % аморфен алуминосиликат, със следните характеристики: - точка на топене между 1 600 °C и 1 800 °C, - плътност 0,6 - 0,8 g/cm$3, предназначени за производство на части за филтри на моторни превозни средства
 • - - - - - - 3824999677 80: Препарат, състоящ се от 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол и силициев диоксид
 • - - - - - - 3824999680 80: Смес, състояща се от: - 64 % или повече, но не повече от 74 тегл. % аморфен силициев диоксид (CAS RN 7631-86-9) - 25 % или повече, но не повече от 35 тегл. % бутанон (CAS RN 78-93-3) и - не повече от 1 тегл. % 3-(2,3-епоксипропокси)пропилтриметоксисилан (CAS RN 2530-83-8)
 • - - - - - - 3824999685 80: Препарат, съдържащ: - C,C'-азоди(формамид)(CAS RN 123-77-3), - магнезиев оксид (CAS RN 1309-48-4) и - цинков бис(p-толуенсулфинат) (CAS RN 24345-02-6) при който образуването на газ от C,C'-азоди(формамид) е при 135°C
 • - - - - - - 3824999687 80: Платинов оксид (CAS RN 12035-82-4), фиксиран върху пореста подложкаот алуминиев оксид (CASRN1344-28-1), съдържащ тегловно: - 0,1 % или повече, но не повече от 1 % платина и - 0,5 % или повече, но не повече от 5 % етилалуминиев дихлорид (CAS RN 563-43-9)
 • - - - - - - 3824999699 80 (0/1) : Други