Други, със съдържание на олово.

Slovenčina 1 Svenska 2

Стоката представлява безоловен бензин с октаново…

Стоката представлява безоловен бензин с октаново число (RON) по-малко от 95. Отговаря на изискванията за „леки масла и препарати” по смисъла на забележка 4 към подпозициите на Глава 27 на Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС, но е различна от „специални бензини” по смисъла на допълнителна забележка 2, буква а) към Глава на 27 и от авиационен бензин.

Не е установено наличие на биодизел по смисъла на забележка 5 към подпозициите на Глава 27 от КН - моноалкилни естери на мастни киселини и биоетанол.

Съгласно представената информация стоката е предназначена за смесване с биоетанол за производството на бензин за двигатели с вътрешно горене.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ ЛЕКИ МАСЛА