Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.

Deutsch 2 Français 5 Nederlands 3

 • - - - - 2933698013 80: Метрибузин (ISO) (CAS RN 21087-64-9) с чистота 93 тегловни % или повече
 • - - - - 2933698015 80: 2-Хлоро-4,6-диметокси-1,3,5-триазин (CAS RN 3140-73-6)
 • - - - - 2933698017 80: Бензогуанамин (CAS RN 91-76-9)
 • - - - - 2933698030 80: 1,3,5-Tри[3-(диметиламино)пропил]хексахидро-1,3,5-триазин (CAS RN 15875-13-5)
 • - - - - 2933698040 80: Натриев троклозен (INNM) (CAS RN 2893-78-9)
 • - - - - 2933698050 80: 1,3,5-Трис(2,3-дибромпропил)-1,3,5-триазинан-2,4,6-трион (CAS RN 52434-90-9)
 • - - - - 2933698055 80: Тербутрин (ISO) (CAS RN 886-50-0)
 • - - - - 2933698060 80: Цианурова киселина (CAS RN 108-80-5)
 • - - - - 2933698065 80: Тринатриева сол на 1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-тритион (CAS RN 17766-26-6)
 • - - - - 2933698070 80: Трихлоризоцианурова киселина (наричана "симклозен" съгласно международното непатентно наименование (INN))
 • - - - - 2933698075 80: Метамитрон (ISO) (CAS RN 41394-05-2)
 • - - - - 2933698080 80: Трис(2-хидроксиетил)-1,3,5-триазинтрион (CAS RN 839-90-7)
 • - - - - 2933698090 80: Други