Други / Съединения, в чиято структура се съдържат бензотиазолови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации.

Deutsch 1 Nederlands 1

  • - - - 2934208015 80: Бентиаваликарб-изопропил (ISO) (CAS RN 177406-68-7)
  • - - - 2934208030 80: 2-[[(Z)-[1-(2-Амино-4-тиазолил)-2-(2-бензотиазолилтио)-2-оксоетилиден]амино]окси]-оцетна киселина, метилов естер (CAS RN 246035-38-1)
  • - - - 2934208040 80: 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (Бензиотиазолинон (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)
  • - - - 2934208050 80: S-(1,3-Бензотиазол-2-ил)-(Z)-2-(2-аминотиазол-4-ил)-2-(ацетилоксиимино)тиоацетат, (CAS RN 104797-47-9)
  • - - - 2934208060 80: Бензотиазол-2-ил-(Z)-2-тритилоксиимино-2-(2-аминотиазол-4-ил)-тиоацетат (CAS RN 143183-03-3)
  • - - - 2934208070 80: N,N-бис(1,3-бензотиазол-2-илсулфанил)-2-метилпропан-2-амин (CAS RN 3741-80-8)
  • - - - 2934208090 80: Други