Обменители на йони / Други / Свързващи препарати за леярски форми или сърца; химични продукти и препарати на химическата промишленост или на други, свързани с нея промишлености (включително смесите от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде.

English 1

  • - - - - 3824991510 80: Kисел алуминосиликат (изкуствен зеолит от Y тип) в натриева форма, съдържащ тегловно не повече от 11 % натрий изчислен като натриев оксид, под формата на кръгли пръчки
  • - - - - 3824991590 80: Други