Други / o-, m-, p-Фенилендиамин, диаминотолуени и техните производни; соли на тези продукти.

  • - - - - - 2921511910 80: о-Фенилендиамин (CAS RN 95-54-5)
  • - - - - - 2921511920 80: Толуен диамин (TDA), съдържащ тегловно: - 72 % или повече, но не повече от 82 % 4-метил-m-фенилендиамин, и - 17 % или повече, но не повече от22 % 2-метил-m-фенилендиамин, и - не повече от 0,23 % остатъчен катран дори с прибавка на 7 % или по-малко вода
  • - - - - - 2921511930 80: 2-Метил-p-фенилендиамин сулфат (CAS RN 615-50-9)
  • - - - - - 2921511940 80: p-Фенилендиамин (CAS RN 106-50-3)
  • - - - - - 2921511950 80: Моно- и дихлоропроизводни на р-фенилендиамин и p-диаминотолуен
  • - - - - - 2921511960 80: 2,4-Диаминобензенсулфонова киселина (CAS RN 88-63-1)
  • - - - - - 2921511970 80: 4-Бромо-1,2-диаминобензен (CAS RN 1575-37-7)
  • - - - - - 2921511990 80: Други