Други / Полиамиди в първични форми.

Deutsch 7 Français 2

  • - - 3908900010 80: Поли(иминометилен-1,3-фениленметилениминоадипоил), под една от формите, упоменати в Забележка 6 б) към Глава 39
  • - - 3908900030 80: Реакционен продукт на смес от октадеканкарбоксилни киселини, полимеризирани с алифатен полиетердиамин
  • - - 3908900055 80: Полимер на 1,4-бензендикарбоксилна киселина с 2-метил-1,8-октандиамин и 1,9-нонандиамин (CAS RN 169284-22-4)
  • - - 3908900070 80: Съполимер със съдържание на: - 1,3-бензендиметанамин (CAS RN 1477-55-0) и - адипинова киселина (CAS RN 124-04-9) дори съдържащ изофталова киселина (CAS RN 121-91-5)
  • - - 3908900090 80: Други