Други / Халогенопроизводни на въглеводородите.

  • - - - - 2903998015 80: 4-Бромо-2-хлоро-1-флуоробензен (CAS|RN|60811-21-4)
  • - - - - 2903998020 80: 1,2-Бис(пентабромфенил)етан (CAS RN 84852-53-9)
  • - - - - 2903998030 80: 1,3-Дихлорбензен (CAS RN 541-73-1)
  • - - - - 2903998040 80: 2,6-Дихлортолуен, с чистота 99|% тегловно или повече и съдържащ: -|0,001|mg/kg или по-малко тетрахлордибензодиоксини, -|0,001|mg/kg или по-малко тетрахлордибензофурани, -|0,2|mg/kg или по-малко тетрахлорбифенили
  • - - - - 2903998050 80: Флуоробензен (CAS RN|462-06-6)
  • - - - - 2903998075 80: 3-Хлор-алфа,алфа,алфа-трифлуортолуен (CAS RN 98-15-7)
  • - - - - 2903998080 80: 1-Бромо-3,4,5-трифлуоробензен (CAS RN 138526-69-9)
  • - - - - 2903998085 80: 2-Бромо-9Н-флуорен (CAS RN 1133-80-8)
  • - - - - 2903998090 80: Други