Други / Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 1

  • - - - - 2914199020 80: Хептан-2-он (CAS RN 110-43-0)
  • - - - - 2914199030 80: 3-Mетилбутанон (CAS RN 563-80-4)
  • - - - - 2914199040 80: Пентан-2-он (CAS RN 107-87-9)
  • - - - - 2914199050 80: Калциев ацетилацетонат (CAS RN 19372-44-2) за използване при производството на стабилизаторни системи под формата на таблетки
  • - - - - 2914199090 80: Други