Други / Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

Deutsch 1

 • - - - - 2916399013 80: 3,5-Динитробензоена киселина(CAS RN 99-34-3)
 • - - - - 2916399015 80: 2-Хлоро-5-нитробензоена киселина (CAS RN 2516-96-3)
 • - - - - 2916399018 80: 2,4-Дихлорофенилоцетна киселина (CAS RN 19719-28-9)
 • - - - - 2916399020 80: 3,5-Дихлорбензоилхлорид (CAS RN 2905-62-6)
 • - - - - 2916399023 80: (2,4,6-Триметилфенил)ацетил хлорид (CAS RN 52629-46-6)
 • - - - - 2916399025 80: 2-Метил-3-(4-флуорофенил)-пропионилхлорид (CAS RN 1017183-70-8)
 • - - - - 2916399028 80: 2,5-диметилфенилацетилов хлорид (CAS RN 55312-97-5)
 • - - - - 2916399030 80: 2,4,6-Триметилбензоил хлорид (CAS RN 938-18-1)
 • - - - - 2916399033 80: Метил 4'-(бромометил)бифенил-2-карбоксилат (CAS RN 114772-38-2)
 • - - - - 2916399035 80: Метил 4-трет-бутилбензоат (CAS RN 26537-19-9)
 • - - - - 2916399038 80: 6-Бромонафтален-2-карбоксилна киселина (CAS RN 5773-80-8)
 • - - - - 2916399041 80: 4-Бромо-2,6-дифлуоробензоил хлорид (CAS RN 497181-19-8)
 • - - - - 2916399048 80: 3-Флуоробензоил хлорид (CAS RN 1711-07-5)
 • - - - - 2916399050 80: 3,5-Диметилбензоилхлорид (CAS RN 6613-44-1)
 • - - - - 2916399051 80: 2-Флуоро-3-хлоробензоена киселина (CAS RN 161957-55-7)
 • - - - - 2916399053 80: 5-Лодо-2-метилбензоена киселина (CAS RN 54811-38-0)
 • - - - - 2916399055 80: 4-третична-бутилбензоена киселина (CAS RN 98-73-7 )
 • - - - - 2916399060 80: 4-Етилбензоилхлорид (CAS RN 16331-45-6)
 • - - - - 2916399061 80: 2-Фенилмаслена киселина (CAS RN 90-27-7)
 • - - - - 2916399070 80: Ибупрофен (INN) (CAS RN 15687-27-1)
 • - - - - 2916399073 80: (2,4-Дихлорофенил)ацетил хлорид (CAS RN 53056-20-5)
 • - - - - 2916399075 80: m-Толуилова киселина (CAS RN 99-04-7)
 • - - - - 2916399085 80: (2,4,5-Трифлуорофенил)оцетна киселина (CAS RN 209995-38-0)
 • - - - - 2916399090 80: Други