Други / Осново-плетени платове (включително тези, получени чрез машина за галониране), различни от тези от № 6001 до 6004.

  • - - 6005901000 80: От вълна или от фини животински косми
  • - - 6005909000 80: Други