Друг / Полиетилен с относителна плътност, равна или по-голяма от 0,94.

Deutsch 7 Español 1 Nederlands 1

  • - - - 3901209010 80: Полиетилен, под една от формите упоменати в Забележка 6 б) към Глава 39, със специфична плътност 0,945 или повече, но непревишаваща 0,985, за производство на фолио за ленти за пишещи машини или подобни ленти
  • - - - 3901209020 80: Полиетилен, съдържащ тегловно 35 % или повече, но не повече от 45 % слюда
  • - - - 3901209090 80: Други