Лицеви кожи, нецепени; цепени лицеви кожи.

  • - - - 4104411100 10: Цели кожи от едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m$2
  • - - - - 4104411100 80: От индийски крави цели, дори без главите и краката, с единично нетно тегло, по-малко или равно на 4,5 kg, само растително дъбени, дори претърпели известна обработка, но явно негодни в това си състояние за изработване на кожени изделия
  • - - - - 4104411900 80 (2/0) : Други
  • - - - 4104415100 10: Други
  • - - - - 4104415100 20: От едър рогат добитък (включително биволските)
  • - - - - - 4104415100 80: Цели кожи, с единична повърхност, превишаваща 2,6 m$2
  • - - - - - 4104415900 80: Други
  • - - - - 4104419000 80: Други