Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на трески или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, пелети или в подобни форми.

Français 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 4401110000 10: Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми
  • - - 4401110000 80: Иглолистен
  • - - 4401120000 80: Различен от иглолистен
  • - 4401210000 10: Дървен материал на трески или частици
  • - - 4401210000 80: Иглолистен
  • - - 4401220000 80: Други
  • - 4401310000 10: Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, агломерирани под формата на трупчета, брикети, пелети или в подобни форми
  • - - 4401310000 80: Дървесни пелети
  • - - 4401390000 80: Други
  • - 4401400000 80 (2/0) : Дървени стърготини, отпадъци и остатъци, неагломерирани