Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4810130000 10: Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели, без влакна, получени по механичен или химико-механичен способ, или на които най-много 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от такива влакна
 • - - 4810130000 80 (2/0) : На роли
 • - - 4810140000 80 (2/0) : На листове, на които едната страна не превишава 435 mm и другата страна не превишава 297 mm в несгънато положение
 • - - 4810190000 80 (2/0) : Други
 • - 4810220000 10: Хартии и картони от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели, на които повече от 10 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от влакна, получени по механичен или химико-механичен способ
 • - - 4810220000 80 (2/0) : Лека грундирана хартия, наречена "LWC"
 • - - 4810290000 80 (2/0) : Други
 • - 4810310000 10: Крафтхартии и крафткартони, различни от видовете, използвани за писане, печатане или за други графични цели
 • - - 4810310000 80: Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло, непревишаващо 150 g/m$2
 • - - 4810320000 80 (2/0) : Равномерно избелени в масата си и на които повече от 95 % тегловно от общото влакнесто съдържание са от дървесни влакна, получени по химичен способ, с тегло, превишаващо 150 g/m$2
 • - - 4810390000 80: Други
 • - 4810920000 10: Други хартии и картони
 • - - 4810920000 80 (3/0) : Многослойни
 • - - 4810990000 80 (2/0) : Други