Електрически трансформатори, статични електрически преобразуватели (например токоизправители), индуктивни бобини и дросели.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 8504100000 80 (2/0) : Баластни съпротивления за газоразрядни лампи или тръби
 • - 8504210000 10: Трансформатори с течен диелектрик
 • - - 8504210000 80: С мощност, непревишаваща 650|kVA
 • - - 8504220000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 650|kVA, но непревишаваща 10|000|kVA
 • - - 8504230000 80: С мощност, превишаваща 10|000|kVA
 • - 8504310000 10: Други трансформатори
 • - - 8504310000 80 (4/0) : С мощност, непревишаваща 1|kVA
 • - - 8504320000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 1|kVA, но непревишаваща 16|kVA
 • - - 8504330000 80 (2/0) : С мощност, превишаваща 16|kVA, но непревишаваща 500|kVA
 • - - 8504340000 80: С мощност, превишаваща 500|kVA
 • - 8504400000 80 (9/0) : Статични преобразуватели
 • - 8504500000 80 (2/0) : Други индуктивни бобини и други дросели
 • - 8504900000 80 (8/0) : Части