Други / Електронни интегрални схеми.

Deutsch 14

  • - - - 8542391100 10: Стоки, упоменати в забележка 9, буква б), (точки 3 и 4) към настоящата глава
  • - - - - 8542391100 80: Многокомпонентовите интегрални схеми (MCO)
  • - - - - 8542391900 80: Други
  • - - - 8542399000 80: Други