Други / Електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод (например лампи и тръби, вакуумни, с пара или газ, живачни токоизправители, електроннолъчеви тръби, телевизионни предавателни тръби), различни от № 8539.

  • - - - 8540890010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8540890091 10: Други
  • - - - - 8540890091 80: Индикатори, под формата на тръба, състояща се от стъклен корпус, монтиран на табло чиито размери (с изключение на кабелите) не превишават 300 !x! 350 mm. Тръбата съдържа един или повече реда символи или линии подредени в редове, като всеки символ или линия представлява флуоресцентен или фосфоресциращ елемент. Тези елементи са монтирани на метализирана основа, която е покрита с флуоресцентни субстанции или фосфорни соли, които при бомбардиране с електрони излъчват светлина
  • - - - - 8540890092 80: Вакуумни флуоресцентни онагледяващи тръби
  • - - - - 8540890099 80: Други