Емулсии за получаване на светлочувствителни повърхности.

Deutsch 6

  • - - 3707100010 80: Фоточувствителна емулсия за сенсибилизиране на силициеви дискове
  • - - 3707100015 80: Светлочувствителна емулсия, съдържаща: - не повече от 12 тегловни % естер на диазооксонафталенсулфоновата киселина - Фенолни смоли в разтвор, съдържащ поне 2-метокси-1-метилетилацетат или етиллактат или метил 3-метоксипропионат или 2-хептанон
  • - - 3707100025 80: Светлочувствителна емулсия, съдържаща - фенолни или акрилни смоли - максимум 2 % тегловно от изходната светлочувствителна киселина, в разтвор, съдържащ 2-метокси-1-метилетилацетат или етил лактат
  • - - 3707100030 80: Препарат на базата на фоточувствителен акрилосъдържащ полимер, състоящ се от оцветяващи пигменти, 2-метокси-1-метилетилацетат и циклохексанон, със или без етил-3-етоксипропионат
  • - - 3707100035 80: Светлочувствителна емулсия или препарат, съдържащи един или повече: • акрилатни полимери • метакрилатни полимери • производни на полимери на стироена с тегловно съдържание не повече от 7% от изходната светлочувствителна киселина, разтворени в органичен разтворител, съдържащ поне 2-метокси-1-метилетил ацетат
  • - - 3707100040 80: Емулсия за получаване на светлочувствителни повърхности, съдържаща тегловно: - не повече от 10 % нафтохинондиазидови естери, - 2 % или повече, но не повече от 35 % от съполимери на хидроксистирен - не повече от 7 % епокси - съдържащи производни разтворен в 1-етокси-2-пропилацетат и/или етиллактат
  • - - 3707100045 80: Светлочувствителна емулсия, състояща се от цикличен полиизопрен, съдържащ: - 55 или повече, но не повече от 75 тегловни % ксилен и - 12 или повече, но не повече от 18 тегловни % етилбензен
  • - - 3707100050 80: Светлочувствителна емулсия с тегловно съдържание: - 20 % или повече, но не повече от 45 % съполимери на акрилати и/или метаакрилати и деривати на хидроксистирен, - 25 % или повече, но не повече от 50 % органичен разтворител, съдържащ поне етиллактат и/или пропилен глюкометилетер ацетат, - 5 % или повече, но не повече от 30 % акрилати - не повече от 12 % фотоинициатор
  • - - 3707100055 80: Диелектрично покритие, поемащо механично напрежение,състоящо се от полиамид-прекурсор, радикалово фотоструктурируем, с ненаситена връзка при въглероден атом от странични вериги, който може да бъде превърнат в полиимид, под формата на разтвор от N-метил-2-пиролидон или N-етил-2-пиролидон, съдържащ тегловно 10 % или повече полимер
  • - - 3707100090 80: Други