Естери на акриловата киселина / Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2916120010 80: 2-третичен-Бутил-6-(3-третичен-бутил-2-хидрокси-5-метилбензил) -4-метилфенил акрилат (CAS RN 61167-58-6)
  • - - - 2916120040 80: 2,4-Ди-третичен-пентил-6-[1-(3,5-ди-третичен-пентил-2-хидроксифенил)етил]фенилакрилат (CAS RN 123968-25-2)
  • - - - 2916120070 80: 2-(2-Винил-окси-етокси)етил акрилат (CAS RN 86273-46-3)
  • - - - 2916120090 80: Други