Целулозни естери / Други / Целулоза и нейните химически производни, неупоменати, нито включени другаде, в първични форми.

Deutsch 2

  • - - - 3912901010 80: Целулозен ацетат пропионат, непластифициран, под формата на прах: - съдържащ тегловно 25 % или повече пропионил (определен по метод ASTM D 817-72) и - с вискозитет, непревишаващ 120 поаза (определен по метод ASTM D 817-72 ), предназначен за производство на печатарски мастила, бои, лакове и други покрития, и покрития за размножаване и копиране
  • - - - 3912901020 80: Фталат на хидроксипропил метилцелулоза
  • - - - 3912901090 80: Други