ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • 5001000000 80: Пашкули от копринени буби, годни за свилоточене
  • 5002000000 80: Сурова коприна ("греж") (неусукана)
  • 5003000000 80 (2/0) : Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене, отпадъците от прежди и развлакнените текстилни материали)
  • 5004000000 80 (2/0) : Прежди от естествена коприна (различни от преждите от отпадъци от естествена коприна), непригодени за продажба на дребно
  • 5005000000 80 (2/0) : Прежди от отпадъци от естествена коприна, непригодени за продажба на дребно
  • 5006000000 80 (2/0) : Прежди от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна, пригодени за продажба на дребно; нишки от Месина
  • 5007000000 80 (3/0) : Тъкани от естествена коприна или от отпадъци от естествена коприна