Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2909110000 10: Ациклени етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • - - 2909110000 80: Диетилов етер (диетилов оксид)
 • - - 2909190000 80 (2/0) : Други
 • - 2909200000 80 (2/0) : Етери на цикланите, циклените или циклотерпените, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • - 2909300000 80 (6/0) : Ароматни етери и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • - 2909410000 10: Етер-алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • - - 2909410000 80: 2,2′-Оксидиетанол (диетиленгликол, дигол)
 • - - 2909430000 80: Монобутилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола
 • - - 2909440000 80: Други моноалкилови етери на етиленгликола или на диетиленгликола
 • - - 2909490000 80 (2/0) : Други
 • - 2909500000 80 (3/0) : Етер-феноли, етер-алкохол-феноли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни
 • - 2909600000 80 (3/0) : Алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни