Прежди от изкуствени нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително изкуствените монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 5403100000 80: Прежди с висока здравина, от вискозна коприна
  • - 5403310000 10: Други прежди, единични
  • - - 5403310000 80 (2/0) : От вискозна коприна, без сук или със сук, непревишаващ 120 сука на метър
  • - - 5403320000 80 (4/0) : От вискозна коприна, със сук, превишаващ 120 сука на метър
  • - - 5403330000 80 (4/0) : От ацетатна коприна
  • - - 5403390000 80 (2/0) : Други
  • - 5403410000 10: Други прежди, усукани или корд (многократно пресукани)
  • - - 5403410000 80: От вискозна коприна
  • - - 5403420000 80: От ацетатна коприна
  • - - 5403490000 80: Други