Съдържащи нефтени масла или масла от битуминозни минерали.

 • - - - 3811210010 80: Соли на динонилнафталенсулфоновата киселина, под формата на разтвор в минерални масла
 • - - - 3811210011 80: Диспергиращ агент и инхибитор на окисляването, съдържащ: - o-аминополиизобутиленфенол (CAS RN 78330-13-9), - тегловно над 30 %, но не повече от 50 % минерални масла, предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210012 80: Диспергиращ агент, съдържащ: - естери на полиизобутинилянтарна киселина и пентаеритритол (CAS RN 103650-95-9), - тегловно повече от 35 %, но не повече от 55 % минерални масла и - с тегловно съдържание на хлор, непревишаващо 0,05 %, предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210013 80: Добавки, съдържащи: - бориранимагнезиеви алкилбензенсулфонати(C16-C24) и - Минерални масла, с общо алкално число (TBN) над250, но не повече от 350,  за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210014 80: Диспергиращ агент: - съдържащ полиизобутен янтарен имид, получен от продуктите на реакцията на полиетиленполиамини с полиизобутенилянтарен анхидрид (CAS RN 147880-09-9), - съдържащ тегловно повече от 35 %, но не повече от 55 % минерални масла, - с тегловно съдържание на хлор, непревишаващо 0,05 %,  - с общо алкално число по-ниско от 15, предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210015 80: Добавки, състоящи се от: - цинковбис[бис(тетрапропиленфенил)]бис(хидрогендитиофосфат) (CAS RN 11059-65-7), - трифенилтиофосфат(CAS RN 597-82-0), - трифенилфосфит(CAS RN 101-02-0), и - минерални масла,  за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210016 80: Детергент, съдържащ: - Калциева сол на бета-аминокарбонилалкилфенол (манихова база като продукт от реакция с алкилфенол) - съдържащ тегловно повече от 40 %, но не повече от 60 % минерални масла и - с общо алкално число по-високо от 120, предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210017 80: Добавки, съдържащи: - предимно сулфуриран диизобутилен, - калциев сулфонат, - диалкиламиноалкилов полиизобутиленсукцинат, и - минерални масла, за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210018 80: Детергент, съдържащ: - дълговерижни алкилтолуенкалциеви сулфонати, - тегловно повече от 30 %, но не повече от 50 % минерални масла и - с общо алкално число по-високо от 310, но по-ниско от 340 предназначен за употреба при производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210019 80: Добавки, съдържащи: -  смес на основата на полиизобутиленов сукцинимид, и -  тегловно над 30 %, но не повече от 50 % минерални масла, с общо алкално число от повече от 40, предназначени за използване в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210020 80: Добавки за смазочни масла, на основата на комплексни органични молибденови съединения, под формата на разтвор в минерално масло
 • - - - 3811210025 80: Добавки, съдържащи: - съполимер на алкилов полиметакрилат (C8-18)с  N-[3-(диметиламино)пропил]метакриламид, със средна относителна молекулна маса(Mw) над10 000, но не повече от20 000, и - повече от15 %, но не повече от30 % тегловноминерални масла, за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210027 80: Добавки, съдържащи: - 20 % тегловно или повече съполимер на етилен и пропилен, химически модифициран с групи янтарен анхидрид, реагирали с 4-(4-нитрофенилазо)анилини3-нитроанилин, и - минерални масла,  за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210030 80: Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла, състоящи се от калциеви соли на продукти от реакцията на полиизобутилензаместен фенол със салицилова киселина и формалдехид, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване
 • - - - 3811210033 80: Добавки, съдържащи: - калциеви соли на продукти на продукти от реакцията на хептилфенол с формалдехид (CAS RN 84605-23-2), и - минерални масла, с общо алкално число (TBN) над 40, но не повече от 100,  за употреба в производството на смазочни масла или силно алкални детергенти за употреба в смазочни масла
 • - - - 3811210035 80: Добавки, съдържащи: - o-аминополиизобутиленфенол(CAS RN 78330-13-9), - полиизобутиленсукцинимид(CAS RN 84605-20-9), - алкенилимидазолин(CAS RN 68784-17-8), - нонилирани производни надифениламин (CAS RN 36878-20-3 иCAS RN 27177-41-9), и - повече от30 %, но не повече от45 % тегловно минерални масла, за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210037 80: Добавки, съдържащи: - съполимер на стирен и малеинов анхидрид, естерифициран с C4-C20 алкохоли с модифициран с  аминопропилморфолин, и - повече от 50 %, но не повече от 75 % тегловно минерални масла, за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210045 80: Добавки, съдържащи: - съполимер на (C8-18) алкилов полиметакрилат с  N-[3-(диметиламино)пропил]метакриламид, - съполимер на етилен и пропилен, - съполимер на етилен и пропилен, химически модифициран с янтарен анхидрид, 4-(4-нитрофенил)анилини3-нитроанилин, и - повече от 15 %, но не повече от 30 % тегловноминерални масла, дори съдържащи метакрилов полимер за понижаване на температурата на течливост, за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210048 80: Добавки, съдържащи: - магнезиеви алкилбензенсулфонати (с C20-C24) (CAS RN 231297-75-9) с високо алкално число и - тегловно повече от 25 %, но не повече от 50 % минерални масла, с общо алкално число, по-високо от 350, но не по-високо от 450, за използване при производството на смазочни масла
 • - - - 3811210050 80: Добавки за смазочни масла, - на основата на калциеви алкилбензенсулфонати с дължина на алкилната верига C16-24 (CAS RN 70024-69-0), - съдържащи минерални масла, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване
 • - - - 3811210053 80: Добавки,съдържащи:  - калциева сол на нефтена сулфонова киселина с високо алкално число (CAS 68783-96-0) с тегловно съдържание на сулфонат от 15 %или повече, но не повече от 30 %, и - тегловно повече от 40 % , но не повече от 60 % минерално масло,  с общо алкално число280 или по-високо, но не по-високо от 420, за използване при производството на смазочни масла
 • - - - 3811210055 80: Добавки,съдържащи:  - калциев полипропилбензенсулфонат с ниско алкално число (CAS RN 75975-85-8) и - тегловно повече от 40 %, но не повече от60 % минерални масла,  с общо алкално число по-високо от 10, но не по-високо от 25, за използване при производството на смазочни масла
 • - - - 3811210060 80: Добавки за смазочни масла, съдържащи минерални масла, - на основата на полипропиленилзаместен калциев бензенсулфонат (CAS RN 75975-85-8) с тегловно съдържание 25 % или повече, но не повече от 35 %, - с общо алкално число (TBN) от 280 или повече, но не повече от 320, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване
 • - - - 3811210063 80: Добавки, съдържащи:  - смес от калциеви соли на нефтена сулфонова киселинас високо алкално число (CAS RN 61789-86-4) и синтетични калциеви алкилбензенсулфонати(CAS RN 68584-23-6 и CAS RN 70024-69-0)  с общо тегловно съдържание на сулфонати от 15 % или повече, но не повече от 25 % и - тегловно повече от 40 %, но повече от 60 % минерални масла,  с общо алкално число 280 или повече, но не повече от320, за използване при производството на смазочни масла
 • - - - 3811210065 80: Добавки, съдържащи: - смес наосновата наполиизобутиленов сукцинимид, и (CAS RN 160610-76-4), и - повече от 35 %, но не повече от 50 тегл. % минерални масла, със съдържание на сяра над 0,7 %, но не повече от 1,3 тегл. %, с общо алкално число над 8, предназначени за употреба в производството на смазочни масла
 • - - - 3811210070 80: Добавки за смазочни масла, - съдържащи полиизобутиленов сукцинимид, получени от продукти от реакцията на полиетиленполиамини с полиизобутенилов янтарен анхидрид (CAS RN 84605-20-9), - съдържащи минерални масла, - с тегловно съдържание на хлор от 0,05 % или повече, но не повече от 0,25 %, - с общо алкално число (TBN) повече от 20, използвани като концентрирана добавка за производството на моторни масла чрез процес на смесване
 • - - - 3811210073 80: Добавки, съдържащи: - борирани сукцинимидни съединения (CAS RN 134758-95-5), - минерални масла и  - с общо алкално число (TBN) над 40, за употреба в производството на смес от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210075 80: Добавки, съдържащи: - калциеви (C10-C14) диалкилбензенсулфонати, - с тегловно съдържание на минерални масла над 40 %, но не повече от 60 %, с общо алкално число не по-високо от 10, предназначени за производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210077 80: Антипенни добавки, съдържащи: - съполимер на 2-етилхексилакрилат и етилакрилат, и, - минерални масла, с тегловно съдържание над 50 %, но не повече от 80 %, предназначени за производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210080 80: Добавки, съдържащи: - сукцинимид от полиизобутилен и ароматен полиамин - минерални масла, с тегловно съдържание над 40 %, но не повече от 60 %, с тегловно съдържание на азот над 0,6 %, но не повече от 0,9 %, предназначени за производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210083 80: Добавки, съдържащи: - полиизобутенов сукцинимид, получен от продукти от реакцията на полиетиленполиамини с полиизобутенилов сукцинов анхидрид (CAS RN 84605-20-9), - минерални масла ,с тегловно съдържание над 31,9 %, но не повече от 43,3 %, - хлор, с тегловно съдържание , непревишаващо 0,05 %, и - с общо алкално число (TBN) над 20, използвани в производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210085 80: Добавки, - с тегловно съдържание над 20 %, но не повече от 45 % минерални масла - на основата на смес от разклонени калциеви соли на додецилфенолсулфид, карбонирани или не, от вида, използван в производството на смеси от добавки за смазочни масла
 • - - - 3811210090 80 (0/2) : Други