ОПТИЧНИ, ФОТОГРАФСКИ ИЛИ КИНЕМАТОГРАФСКИ, ИЗМЕРИТЕЛНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ИЛИ ПРЕЦИЗИРАЩИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; МЕДИКО ХИРУРГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ АПАРАТИ.

 • 9001000000 80 (6/0) : Оптични влакна и снопове от оптични влакна; кабели от оптични влакна, различни от тези от № 8544; поляризиращи материали на листове или на плочи; лещи (включително контактните лещи), призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, немонтирани, различни от тези от оптически необработено стъкло
 • 9002000000 80 (5/0) : Лещи, призми, огледала и други оптични елементи от всякакви материали, монтирани, за инструменти или апарати, различни от същите тези артикули, от оптически необработено стъкло
 • 9003000000 80 (4/0) : Рамки за очила или подобни артикули и техните части
 • 9004000000 80 (2/0) : Очила (коригиращи, защитни или други) и подобни артикули
 • 9005000000 80 (3/0) : Бинокли, далекогледи, астрономически далекогледи, оптични телескопи и техните корпуси; други инструменти за астрономия и техните корпуси, с изключение на апаратите за радиоастрономия
 • 9006000000 80 (13/0) : Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията, с изключение на газоразрядните лампи от № 8539
 • 9007000000 80 (5/0) : Кинокамери и кинопрожекционни апарати, дори с вградени апарати за запис или възпроизвеждане на звук
 • 9008000000 80 (2/0) : Диапроектори; фотографски апарати за увеличаване или намаляване
 • 9010000000 80 (4/0) : Апарати и оборудване за фотолаборатории или за кинолаборатории, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; негатоскопи; екрани за прожектиране
 • 9011000000 80 (4/0) : Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция
 • 9012000000 80 (2/0) : Микроскопи, различни от оптичните; дифрактографи
 • 9013000000 80 (4/0) : Устройства с течни кристали, непредставляващи артикули, включени по-специално другаде; лазери, различни от лазерните диоди; други оптични апарати и инструменти, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава
 • 9014000000 80 (4/0) : Компаси, включително навигационните компаси; други инструменти и апарати за навигация
 • 9015000000 80 (6/0) : Инструменти и апарати за геодезия, топография, земемерство, нивелиране, фотограметрия, хидрография, океанография, хидрология, метеорология или геофизика, с изключение на компасите; далекомери
 • 9016000000 80 (2/0) : Везни с чувствителност 5 cg или по-голяма, със или без теглилки
 • 9017000000 80 (5/0) : Инструменти за чертане, трасиране или смятане (например чертожни машини, пантографи, транспортири, чертожни комплекти, сметачни линии, дискове); ръчни инструменти за измерване на дължини (например метри, микрометри, шублери и калибри), неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава
 • 9018000000 80 (16/0) : Медицински, хирургически, зъболекарски или ветеринарни инструменти и апарати, включително апаратите за сцинтиграфия и другите електромедицински апарати, както и апаратите за изследване на зрението
 • 9019000000 80 (2/0) : Апарати за механотерапия; апарати за масаж; апарати за психотехника; апарати за озонотерапия, кислородотерапия, аерозолна терапия, дихателни апарати за реанимация и други апарати за дихателна терапия
 • 9020000000 80 (4/0) : Други дихателни апарати и газови маски, с изключение на защитните маски без механизъм и без сменяем филтриращ елемент
 • 9021000000 80 (10/0) : Ортопедични апарати и артикули, включително медико-хирургически колани и бандажи и патерици; шини, корита и други артикули и апарати за фрактури; артикули и апарати за протези; слухови апарати и други апарати за носене в ръка, върху тялото или за имплантиране в организма с цел да се компенсира недостатък или недъг
 • 9022000000 80 (10/0) : Апарати с Х (рентгенови) лъчи и апарати, използващи алфа, бета или гама излъчвания, дори за медицинско, хирургическо, зъболекарско или ветеринарно приложение, включително апаратите за рентгенофлуорография или рентгенотерапия, рентгеновите тръби и други устройства, генериращи Х (рентгенови) лъчи, генераторите на напрежение, командните пултове, екраните, масите, креслата и други подобни за изследване или лечение
 • 9023000000 80 (2/0) : Инструменти, апарати и модели, предназначени за демонстриране (например при обучение или изложби), които не могат да служат за други цели
 • 9024000000 80 (3/0) : Машини и апарати за изпитване на твърдост, опън, натиск, еластичност или други механични характеристики на материалите (например метали, дърво, текстил, хартия, пластмаси)
 • 9025000000 80 (5/0) : Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си
 • 9026000000 80 (4/0) : Инструменти и апарати за измерване или контрол на дебита, нивото, налягането или другите променливи характеристики на течности или газове (например дебитомери, нивопоказатели, манометри, топломери), с изключение на инструментите и апаратите от № 9014, 9015, 9028 или 9032
 • 9027000000 80 (6/0) : Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за изпитване на вискозитета, порьозността, разширяването, повърхностното напрежение или други подобни, или за калориметрични, акустични или фотометрични измервания (включително експозиметрите); микротоми
 • 9028000000 80 (4/0) : Броячи за газове, течности или електричество, включително броячите за тяхното еталониране
 • 9029000000 80 (3/0) : Други броячи (например броячи на обороти, броячи на продукция, таксиметри, броячи за изминато разстояние, крачкомери), скоростомери и тахометри, различни от тези от № 9014 или 9015; стробоскопи
 • 9030000000 80 (13/0) : Осцилоскопи, спектрални анализатори и други инструменти и апарати за измерване или контрол на електрическите величини; инструменти и апарати за измерване или откриване на алфа, бета, гама, рентгенови, космически или други йонизиращи лъчения
 • 9031000000 80 (7/0) : Инструменти, апарати и машини за измерване или контрол, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава; профилпроектори
 • 9032000000 80 (6/0) : Инструменти и апарати за автоматично регулиране или контрол
 • 9033000000 80 (2/0) : Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от глава 90