Други / Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от настоящата глава, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg.

  • - - 3105902000 80 (6/0) : С тегловно съдържание на азот, превишаващо 10% спрямо сух безводен продукт
  • - - 3105908000 80 (2/0) : Други