Политетрафлуоретилен (тефлон) / Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми.

  • - - - 3904610020 80: Съполимер на тетрафлуоретилен и трифлуоро(хептафлуорпропокси) етилен, съдържащ тегловно 3,2 % или повече, но не повече от 4,6 % трифлуоро(хептафлуорпропокси) етилен и по-малко от 1 mg/kg екстрахируеми флуорни йони
  • - - - 3904610030 80: Политетрафлуоретилен, под формата на прах със специфична повърхност 8 m$2/g или повече, но непревишаваща 12 m$2/g, с разпределение на частиците по размери 10 % с размери по-малки от 10 μm и 90 % с размери по-малки от 35 μm и среден размер 20 μm
  • - - - 3904610090 80: Други