Политетрафлуоретилен (тефлон) / Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми.

  • - - - 3904610020 80: Съполимер на тетрафлуоретилен и трифлуоро(хептафлуорпропокси) етилен, съдържащ тегловно 3,2|% или повече, но не повече от 4,6|% трифлуоро(хептафлуорпропокси) етилен и по-малко от 1|mg/kg екстрахируеми флуорни йони
  • - - - 3904610030 80: Политетрафлуоретилен, под формата на прах със специфична повърхност 8|m$2/g или повече, но непревишаваща 12|m$2/g, с разпределение на частиците по размери 10|% с размери по-малки от 10|μm и 90|% с размери по-малки от 35|μm и среден размер 20|μm
  • - - - 3904610090 80: Други