Казеини / Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила.

  • - - 3501101000 80: Предназначени за производство на изкуствени текстилни влакна
  • - - 3501105000 80 (2/0) : Предназначени за промишлени цели, различни от тези за производство на хранителни продукти или фуражи
  • - - 3501109000 80: Други