Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

  • - 2924110000 10: Ациклени амиди (включително ациклените карбамати) и техните производни; соли на тези продукти
  • - - 2924110000 80: Мепробамат (INN)
  • - - 2924120000 80: Флуороацетамид (ISO), монокротофос (ISO) и фосфамидон (ISO)
  • - - 2924190000 80 (14/0) : Други
  • - 2924210000 10: Циклени амиди (включително циклените карбамати) и техните производни; соли на тези продукти
  • - - 2924210000 80 (3/0) : Уреини и техните производни; соли на тези продукти
  • - - 2924230000 80: 2-Ацетамидобензоена киселина (N-ацетилантранилова киселина) и нейните соли
  • - - 2924240000 80: Етинамат (INN)
  • - - 2924250000 80: Алахлор (ISO)
  • - - 2924290000 80 (2/1) : Други