Други / Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2918994000 80: 2,6-Диметоксибензоена киселина; дикамба (ISO); натриев феноксиацетат
  • - - - 2918999000 80 (21/0) : Други