На роли / Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803; хартии и картони, произведени на отделни листове (ръчно отлята хартия).

  • - - - 4802611500 80: С тегло, по-малко от 72 g/m$2, на които повече от 50 % тегловно от общото влакнесто съдържание е от влакна, получени по механичен способ
  • - - - 4802618000 80: Други