Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листове, непретърпели допълнителна преработка или обработки, различни от посочените в забележка 3 от настоящата глава.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4805110000 10: Хартия за навълняване, наречена "fluting" (за вълнообразния слой на велпапе)
 • - - 4805110000 80: Полухимична хартия за навълняване
 • - - 4805120000 80: Хартия от слама за навълняване
 • - - 4805190000 80 (2/0) : Други
 • - 4805240000 10: Тестлайнер (от рециклирани влакна)
 • - - 4805240000 80: С тегло, непревишаващо 150 g/m$2
 • - - 4805250000 80: С тегло, превишаващо 150 g/m$2
 • - 4805300000 80: Сулфитна амбалажна хартия
 • - 4805400000 80: Филтърна хартия и картон
 • - 4805500000 80: Филцова хартия и картон
 • - 4805910000 10: Други
 • - - 4805910000 80: С тегло, непревишаващо 150 g/m$2
 • - - 4805920000 80: С тегло, превишаващо 150 g/m$2, но по-малко от 225 g/m$2
 • - - 4805930000 80 (2/0) : С тегло, равно или по-голямо от 225 g/m$2